Skrytá navigace – přejdi na:

Reference

Připravili jsme pro Vás galerii dříve
realizovaných projektů. Bude nám
ctí, pokud k nim budeme v brzké
době moci zařadit i ten Váš.


Názory spokojených klientů

Petra Pichová Photography

Petra Pichová: „Při prá­ci na tvor­bě we­bo­vých strá­nek o­ce­ňu­ji vý­bor­nou spo­lu­prá­ci a pro­fe­si­o­na­li­tu. Za nej­dů­le­ži­těj­ší po­va­žu­ji o­cho­tu vy­ho­vět růz­ným přá­ním a ná­pa­dům, zá­ro­veň však ne­chy­bě­ly od­bor­né ná­zo­ry ze stra­ny tvůr­ců, je­jich ná­pa­di­tost a tr­pě­li­vost. Jsem rá­da, že jsem moh­la vi­dět a po­rov­ná­vat růz­né mož­nos­ti při sa­mo­tné tvor­bě strá­nek i lo­ga, což mi u­mož­ni­lo vy­brat si vždy to nej­lep­ší. Mys­lím, že od­ved­li skvě­lou prá­ci!“

Říha a Bureš spol. s r.o.

Miroslav Bureš, jednatel společnosti: „Se společností Emphos s.r.o. spo­lu­pra­cu­je­me již několik let. Vytvářeli nám původní a nyní i nové webové stránky. Jejich pro­fe­si­o­nál­ní a vstřícný přístup nás vždy potěšil, sjednaná práce byla provedena v termínu a k naší plné spokojenosti. Domnívám se, že naše nové webové stránky jsou pro naše klienty nejenom informativní, ale i zajímavé. Tuto společnost vřele doporučuji.“Přihlášení do klientské sekce

Zapomenuté heslo

Kontaktní formulář

Nezávazná cenová nabídka